Wnioski do pobrania

Wniosek egzekucyjny

Egzekucje komornicze – wnioski

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest:

Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie do składników majątkowych bądź innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Wzory dokumentów

Wzory wniosków egzekucyjnych

Wniosek egzekucyjny w sprawie alimentacyjnej

Wniosek egzekucyjny - Eksmisja

Wniosek egzekucyjny - Wydanie ruchomości

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek egzekucyjny o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji (dla OPS)

Oświadczenie Wierzyciela o wyborze Komornika

Wykaz majątku (osoba fizyczna)

Wniosek do Komornika o rozłożenie długu na raty

Wykaz majątku (osoba fizyczna)

Wykaz majątku (osoba prawna)

Załącznik do wniosku w sprawie pracowniczej

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności