Wierzyciel

Informcje dla Wierzyciela

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i odzyskać należne świadczenie?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel  przesyła oryginał tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

We wniosku egzekucyjnym należy zamieścić dane dotyczące:

W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie składników majątkowych dłużnika może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, stosownie do treści przepisu art. 8012 k.p.c., jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 k.p.c. nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja.

Wnioski i pisma związane z postępowaniem egzekucyjnym