RODO

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar informuje niniejszym, Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w piśmie załączonym do niniejszego zawiadomienia i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych(podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

II. Kategorie przetwarzanych danych,

Przedmiotem przetwarzania będą lub w razie uzasadnionej okolicznościami egzekucji potrzeby mogą być następujące kategorie Pani/Pana danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej itd.

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne – PESEL, NIP, REGON

Elektroniczne dane identyfikacyjne – numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

Transakcje finansowe, umowy oraz ugody zaistniałe pomiędzy Panią/Panem i dłużnikiem w zakresie w jakim mogą one mieć wpływ na stan majątkowy dłużnika w tym przysługujące mu wierzytelności,

Informacje dotyczące działań sądowych – o ile wiążą się z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub mają wpływ na jego przebieg

Nagrania wideo – z czynności egzekucyjnych w zakresie określonym przepisami lub uznanym za niezbędny dla celów udokumentowania przebiegu czynności o ile będzie Pan/Pani ich uczestnikiem

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:

  • biuro rachunkowe,

  • administrator systemu komputerowego,

  • dostawcy usług hostingowych

  • podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości

  • w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych – dostawcy oprogramowania,

  • podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych

  • usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej

innym niezależnym odbiorcom:

  • stronom postępowania i ich pełnomocnikom lub przedstawicielom ,

  • kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc., o ile będzie to konieczne dla przeprowadzenia czynności egzekucyjnych

  • świadkom czynności egzekucyjnych o ile będą one Pani/Pana pośrednio dotyczyć

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwoścz dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 lat ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem

przetwarzane są nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Może Pani/Pan także domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez komornika. W celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać

swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez komornika przetwarzania objętego sprzeciwem. Komornik przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też

że Pani/Pana dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu

nadzorczego

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: boleslawiec2@komornik.pl lub zadzwonić pod numer: 75/6448153, lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora: 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 7.

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:

• wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761§ 1i 2kpc, art.126 w zw. z art 13§ 2 kpc oraz art. 809kpc . Niepodanie Pani/Pana danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem Pani/Pana praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.

VIII.Informacja o źródle danych Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od Pani/Pana, w niektórych przypadkach mogą zostać wskazane przez strony postępowania, uczestników czynności egzekucyjnych lub podmioty wymienione w art. 761 kpc, o ile zwrócił się do nich o to komornik. Informacje te objęte tajemnicą zawodową komornika sądowego, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO)