Kancelaria Komornicza nr I w Bolesławcu

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
kancelaria-biuro
O kancelarii

Masz problem ze ściąganiem długów?

Nazywam się Grzegorz Krukar i jestem Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, w województwie dolnośląskim. Początki mojej działalności sięgają 2005 roku.

Do nadrzędnych obowiązków Komornika należą działania, które mają na celu zabezpieczenie oraz egzekucję należności wierzycieli. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Kancelarii oraz profesjonalny zespół pracowników dają gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego jakim jest Komornik Sądowy.

Ogłoszenie

Ważny komunikat

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar zawiadamia, że w dniu 21.11.2022r. Kancelaria będzie zamknięta.

Zakres czynności komornika

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W celu odzyskania zadłużenia komornik ma prawo zająć niektóre świadczenia pieniężne m. in. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz inne prawa majątkowe.

Wydanie nieruchomości

Pojęcie wydania rzeczy - rozumieć należy takie świadczenie polegające na wydaniu wierzycielowi przedmiotu, którego wcześniej nie posiadał i ma go dopiero otrzymać.

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych dokonywane jest przez Komornika przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego

Licytacje komornicze

Licytacja ma charakter publiczny. Komornik posiada uprawnienie do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.

Spis inwentarza

Spadkobierca tuż po śmierci spadkodawcy w celu ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a także zabezpieczenia przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową składa wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Doręczenie korespondencji pozwanemu

Procedura rozpoczyna się poprzez tradycyjne doręczenie korespondencji pozwanemu na wskazany przez powoda adres. Dopiero gdy to okaże się bezskuteczne, sąd zleci powodowi, aby wspomniany pozew doręczył za pośrednictwem komornika.

Eksmisja

Eksmisja oznacza - obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia w tym opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego, lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów - prowadzona jest na wniosek wierzyciela przez komornika na podstawie orzeczenia Sądu (Wyroku, Postanowienia, Ugody). Jeżeli wierzyciel pozostaje osobą niepełnoletnią w takim wypadku wniosek składa przedstawiciel ustawowy.
SYSTEMY INFORMATYCZNE

Kancelaria komornika posiada dostęp do następujących baz:

epu

EPU

e-Sąd – EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektroniczne

CEPIK

CEPIK

CEPIK, pozwalający na zidentyfikowanie pojazdów należących do dłużników

ognivo

OGNIVO

OGNIVO, wskazujący wszelkie rachunki bankowe należące do dłużników

zus

PUE ZUS

PUE ZUS – dostęp do wszystkich płatników składek za
dłużników
e-Puap

ePuap

ePuap elektroniczna platforma do komunikacji z administracją publiczną

module3

ADD, ADD+

ADD, ADD+ automatyczna obsługa korespondencji oraz dekretacji otrzymywanych dokumentów

ksiegi

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste, CBD KW – ułatwiające uzyskać informację o nieruchomości dłużników na obszarze całego kraju

ko-2

Komornik Online

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego

pp-epo

PP-EPO

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej, tradycyjnej formy potwierdzenia, wystawianej dla przesyłek poleconych i przesyłek firmowych poleconych

ceidg

CEIDG

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznym

plID

PL.ID (PESEL NET)

Moduł pl.ID umożliwia pobieranie informacji o stronach postępowania z rejestru PESEL do aplikacji Komornik SQL i Kancelaria Komornika

MAC

MAC

MAC – Moduł Automatyzacji Czynności – pozwala na przyspieszenie czynności w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez kancelarię dzięki najszerszej automatyzacji pracy.

Zobacz nasze licytacje

Właściwość terytorialna

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Gminy:

Miasta:

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar zawiadamia, że z uwagi na zaległość przekraczającą  6 miesięcy nie przyjmuje w roku 2021 spraw z wyboru wierzyciela.

wlasciwosc