Dłużnik

Informacje dla dłużnika!

Dłużnik ma możliwość dokonania wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach pracy Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

NALEŻY PAMIĘTAĆ

w treści przelewu należy zawsze wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika.

Przed próbą kontaktu z kancelarią proszę przygotować numer sprawy KM oraz numer pesel. Próba podawania się za inną osobę, osobę trzecią i tym samym wprowadzenie komornika sądowego w błąd stanowią przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dłużnik ma obowiązek zawiadamiać Komornika w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Dłużnik, który zaniedba powiadomienia w terminie siedmiu dni komornika o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, może być ukarany grzywną w wysokości do 2 000,00zł (art.762 §1 kpc).

Oświadczenie dłużnika w trybie art 801 KPC