OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00047815/7- Czerna

Licytacja odbędzie się: 2024-05-09 11:30:00

Cena wywołania:

177750.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00047815/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2024r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1, sala numer 8 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 124 o łącznej powierzchni 4,85 ha położonej w miejscowości Czerna, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00047815/7.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/226/96 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18 września 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych gminy Nowogrodziec ( Dz.U. Woj, Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996r. Nr 52 poz. 105), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie użytków rolnych. Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika Iwony Mróz.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 w kancelarii komornika przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości, operat szacunkowy oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar