OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00045004/5- Warta Bolesławiecka

Licytacja odbędzie się: 2024-05-09 11:00:00

Cena wywołania:

224250.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00045004/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1, sala numer 8 odbędzie się:

pierwsza licytacja

udziału 1/2 dłużnika Pawła Kuleszy w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym: Warta Bolesławiecka nr 27, gmina Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00045004/5.
Na nieruchomości gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, trzykondygnacyjny (parter, piętro, poddasze użytkowe) podpiwniczony, wzniesiony w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 4 pokoje, kuchnię, 2 łazienki, pokój na poddaszu i komunikację o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 152,73 m2. Dodatkowo w podpiwniczeniu budynku znajduje się pomieszczenie rekreacyjne o powierzchni 25,90 m2. Do budynku mieszkalnego przylega komórka gospodarcza w której znajduje się kotłownia o powierzchni 15 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.w.u. i centralnego ogrzewania zasilaną z kotła olejowego.
Suma oszacowania udziału 1/2 dłużnika Pawła Kuleszy w opisanej nieruchomości wynosi 299 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar, Kancelaria Komornicza nr I w Bolesławcu zawiadamia, że w aktach sprawy znajduje się zezwolenie syndyka masy upadłości na sprzedaż pozostałego udziału 1/2 w nieruchomości, KW JG1B/00045004/5 położonej w Warcie Bolesławieckej na warunkach określonych pismem syndyka z dnia 14.02.2024r. za kwotę 244.125.00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące trybu nabycia od syndyka pozostałego udziału 1/2 w opisanej nieruchomości dostępne są w kancelarii komornika sądowego.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar