OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00051359/3- Tomaszów Bolesławiecki

Licytacja odbędzie się: 2024-04-25 11:30:00

Cena wywołania:

201750.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00051359/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2024r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1, sala numer 8 odbędzie się:

pierwsza licytacja

należącej do dłużnika ZON 24 Sp. Z.o.o. z siedzibą w Kielcach nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr działki ewidencyjnej 395/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00051359/3. Powierzchnia ww. działki wynosi 1,27 ha. Nieruchomość ta położona jest w Tomaszowie Bolesławieckim.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/89/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2012r. poz. 336) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN/39- przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. Przez część działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia G-300 wraz z granicą terenu w obrębie którego obowiązują ograniczenia w jego użytkowaniu. Suma oszacowania wynosi 269 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar