Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1 

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2015r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w miejscowości: 59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 11 B odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc 

pierwsza licytacja ruchomości

1. WÓZEK WIDŁOWY prowadzony dyszlem TITAN, typ TL 420WD, nr identyfikacyjny: 901228370, masa własna: 850 kg, wysokość podnoszenia:3000 mm, udzie: 1000 kg, długość wideł: 1150 mm, typ silnika: elektryczny, moc silnika: 1,2 kW, prędkość przejazdu: ok. 4 km/h, rok budowy: brak danych, sposób obsługi: pieszy, kolor pomarańczowy.

Uwaga: silnik elektryczny wózka jest niesprawny.

Suma oszacowania: 2.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.875,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 250,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. 

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1 
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00042606/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 ( I piętro, przedpokój, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc ) o łącznej powierzchni użytkowej 62,50m2 położonego w Trzebieniu przy ul. Leśnej 23, gm. Bolesławiec, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00042606/4. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Zbigniewa Książka.

Suma oszacowania wynosi 89.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66.975,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.930,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 Licytacja 2
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00025562/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej współcześnie wzniesionym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonym z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku położonej na działce gruntu nr 809 o pow. 0,1359 w miejscowości Kruszyn przy ul. Rubinowej 6, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00025562/8. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 326 m2, powierzchnia zabudowy 216 m2. Całość wnętrza prezentuje wysoki standard. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Zbigniewa i Teresa Laska.

Suma oszacowania wynosi 950.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 713.175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95.090,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00005192/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 164,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 113,20 m2 i garażem o powierzchni 36,00 m2 położonym w miejscowości Bożejowice nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00005192/7. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał staly. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Kazimierz Zarówny.

Suma oszacowania wynosi 348.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 Licytacja 4
 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030385/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiąca działkę gruntu nr 149 o pow. 1,6300 ha. Działka nr 149 składa się z następujących użytków: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsIV o pow. 0,0200 ha, oraz grunty orne oznaczone symbolem RV o pow. 1,6100 ha. Dla działki nr 149 położonej w miejscowości Gromadka miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zapis: R/57- teren rolniczy – teren zieleni leśnej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00030385/1. Właścicielem nieruchomości jest Sylwia Gortych.

W dniu 13.05.2013 r. złożono w kancelarii umowę dzierżawy zawartą w dniu 18.01.2010 r., na lat 30 pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią. Umowa dotyczy nieruchomości o nr kw JG1B/00030385/1 i nieruchomości o nr kw JG1B/00029451/5. Zapis nie ujawniono w dziale III księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 24.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16.533,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 5
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00028097/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia ze strychem o łącznej powierzchni użytkowej 107,70 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wodną ( ze studni własnej ), kanalizacyjną ( do szamba bezodpływowego ), ogrzewanie piecowe i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchniach 192 m2 i 160 m2 położonej w miejscowości Pasternik, gm. Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00028097/8 . Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą na rzecz osoby trzeciej.

Suma oszacowania z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą wynosi 37.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 6
 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00017024/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

udziału w wysokości 1/2 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu rolnego nr 1068/5 o pow. 0,46 ha składającej się z dwóch użytków: pastwiska trwałe o pow. 0,37 ha i grunty orne 0,09 ha położonej w miejscowości Wykroty, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00017024/6 . Właścicielem udziału 1/2 nieruchomości jest Adriana Dul.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 nieruchomości wynosi 4.850,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.233,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 485,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
Licytacja 7
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00002767/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 18/96 w wartości nieruchomości zabudowanej poniemieckim budynkiem mieszkalno-gospodarczym, stajnią i stodołą oraz ruinami innych budynków gospodarczych znajdujących się na działce nr 357 o powierzchni 0,6500 ha położonej w Kraśniku Dolnym nr 18, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00002767/8. Nieruchomość w udziale 18/96 stanowi własność Jana Stachów.

Suma oszacowania wartości udziału w wysokości 18/96 wynosi 71.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53.550,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.140,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 Licytacja 8 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00045227/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 6, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00045227/4 wraz z udziałem w wysokości 2602/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 166 o powierzchni 0,0129 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00010795/2. Lokal mieszkalny zlokalizowany na IV kondygnacji ( poddasze ) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i magazynu o łącznej powierzchni 84,65 m2 wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofon, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej podstawowej i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal mieszkalny stanowi własność Marcina Strzeleckiego.

Suma oszacowania wynosi 169.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112.666,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar