Nieruchomości

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Krzysztof Kosowski
30-428 Kraków, ul. Zdunów 18C/13

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Spółdzielczej nr 3 zostanie dokonany opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 o łącznej powierzchni użytkowej zgodnie z księgą wieczystą 26,45 m2 ( II piętro ) położonego:
59-700 Bolesławiec, ul. Spółdziecza 3/8,
dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00048855/6 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00034466/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019r. ( środa ) o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 18 stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 38,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,20m2 położonego w Szczytnicy 101A/18, m. Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034466/1. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Sebastiana Nowińskiego.

Suma oszacowania wynosi 26.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00018450/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019r. ( czwartek ) o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami byłej jednostki wojskowej tj. działki nr 508 o powierzchni 87,68 ha zabudowanej budynkami magazynowymi, składowymi, warsztatowymi, pomocniczymi i budynkami byłej wartowni wraz z zadrzewieniami przeznaczonej w m.p.z.p. pod tereny działalności gospodarczej związanej z gospodarką leśną i oznaczonej na rysunkach planu symbolem Pul położonej w Trzebieniu, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00018450/8.

Suma oszacowania wynosi 1.864.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.243.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186.450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019r. ( czwartek ) o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 110 o powierzchni 0,41 ha zabudowanej dwoma budynkami kurników odpowiednio o powierzchni użytkowej 1.166m2 i 431m2, a także budynkiem biurowo-garażowym o powierzchni 82m2 oraz lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 51,9m2 – położonych w Bożejowicach 46A, gm. Bolesławiec, dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW JG1B/00027122/6 oraz KW JG1B/00009372/1.
W księdze wieczystej JG1B/00009372/1 znajdują się wpisy dotyczące umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony od 14-02-2003r. do 31-12-2012r. na rzecz ” BDS ” sp. z o.o. w Bolesławcu oraz prawo najmu nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30-04-2023r. na rzecz „BDS” sp. z o.o. w Bolesławcu i Jadwigi Czubak.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej (udział 97/100) zabudowanej dwoma budynkami kurników i budynkiem biurowo-garażowym określona została przez biegłego na kwotę: 458.000,00zł.
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem (3/100) w nieruchomości wspólnej określona została przez biegłego na kwotę: 68.000,00zł.
Suma oszacowania łącznej wartości ww. nieruchomości wynosi 526.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 394.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

7