Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003415/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1093 ha w granicach działek nr 373/5 i 373/7 zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Kruszyn, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003415/3. Na działce nr 373/5 o powierzchni 0,0793 ha zlokalizowany jest budynek garażowo-warsztatowy o powierzchni użytkowej 170 m2, na działce 373/7 o powierzchni 1,03 ha – dwa budynki gospodarcze o powierzchniach użytkowych 361 m2 i 290 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec działka nr 373/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej, a działka nr 373/7 częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu MZ -tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej i częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu Rp -tereny rolne wyłączone spod zabudowy. Nieruchomość stanowi własność Adama Wojciechowskiego.

Suma oszacowania wynosi 126.422,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94.816,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.642,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
  Licytacja 2
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031632/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 2/2, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00031632/5. Do lokalu przynależy udział wynoszący 14/100 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,39 m2. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników Marcina i Agaty Starosteckich.

Suma oszacowania wynosi 51.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 466,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00044291/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej nr 1 ( trzy pokoje, przedsionek, kuchnia, dwa korytarze, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 91,90 m2 ) stanowiącej odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica, komórka, dwa poddasza, garaż o łącznej powierzchni 105,70 m2 ) oraz udziałem w wysokości 47/100 części w nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Warta Bolesławiecka 9/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044291/6 . Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 3 października 2014r. współwłasność w działce gruntu nr 257/2 położonej w Warcie Bolesławieckiej nr 9, obręb ewidencyjny 0008 Warta Bolesławiecka, AM -1, przysługuje w udziale 47/100 części małżeństwu Marcie i Wojciechowi Kutela, właścicielom lokalu nr 1, o powierzchni 91,90 m2, KW JG1B/00044291/6. Działka nr 257/2 obciążona jest służebnością drogi koniecznej – przejazdu i przechodu dla działek nr 257/3 i 257/1 do drogi głównej. Nieruchomość stanowi własność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Wojciecha i Marty Kutela.

Suma oszacowania wynosi 148.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 
 Licytacja 4
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00023719/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Świętoszowie przy ul. Husarskiej 8A, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00023719/0 wraz z udziałem w wysokości 9/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,6311 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00019405/5. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 30,74 m2 położony jest na IV piętrze, w rzeczywistości lokal składa się z dwóch niezagospodarowanych pomieszczeń, brak jest łazienki i wc, wymaga kapitalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 16.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 
 Licytacja 5
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00022982/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 53,10 m2 ( przedpokój, kuchnia, łazienka, 2 pokoje ) położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica 21, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00022982/7. Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu dla wycenianego lokalu wynosi 20/100. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Anety Krzemińskiej i Wojciecha Krzemińskiego.

Suma oszacowania wynosi 104.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.430,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
  Licytacja 6
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00019252/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-08-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej tj. działki nr 571/2 o powierzchni 1,6600 ha zabudowanej współcześnie wzniesionym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym w części podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 250 m2 i wolnostojącym garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 54,14 m2 położonej w miejscowości Bolesławice 255 B, gmina Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00019252/7 . Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Praczyk.

Suma oszacowania wynosi 718.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 539.025,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71.870,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar