Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Licytacja 1
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00013062/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo- mieszkalnym w zabudowie szeregowej, skrajnym, trzykondygnacyjnym ( parter, piętro, poddasze użytkowe ) z przyziemiem w podpiwniczeniu krytym dwuspadowym dachem o łącznej powierzchni użytkowej 249,30 m2 położonym w Bolesławcu przy ul. Wincentego Witosa 19, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00013062/6. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła gazowego. Aktualny układ funkcjonalny pomieszczeń w budynku dostosowany do funkcji usługowej ( biura, gabinety). Do budynku prowadzą trzy wejścia – dwa od strony frontowej na poziom parteru i jedno z tyłu budynku na poziom podpiwniczenia.Właścicielem nieruchomości jest Nelli Dworakowska.

Suma oszacowania wynosi 364.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242.666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 2
 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003415/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1093 ha w granicach działek nr 373/5 i 373/7 zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Kruszyn, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003415/3. Na działce nr 373/5 o powierzchni 0,0793 ha zlokalizowany jest budynek garażowo-warsztatowy o powierzchni użytkowej 170 m2, na działce 373/7 o powierzchni 1,03 ha – dwa budynki gospodarcze o powierzchniach użytkowych 361 m2 i 290 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec działka nr 373/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej, a działka nr 373/7 częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu MZ -tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej i częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu Rp -tereny rolne wyłączone spod zabudowy. Nieruchomość stanowi własność Adama Wojciechowskiego.

Suma oszacowania wynosi 126.422,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94.816,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.642,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00033469/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 lokalu mieszkalnego nr 11 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Szczytnica 145/3/11, gmina Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00033469/5 wraz z udziałem w wysokości 1388/100000 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Lokal mieszkalny zlokalizowany na III piętrze składa się z przedpokoju, łazienki z WC, dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 46,90 m2. Stan lokalu dobry. Właścicielem nieruchomości jest Mariusz Witas.

Suma oszacowania wynosi 64.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

 

Licytacja 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031632/5

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 2/2, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00031632/5. Do lokalu przynależy udział wynoszący 14/100 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,39 m2. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników Marcina i Agaty Starosteckich.

Suma oszacowania wynosi 51.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38.775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar