Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie spisu inwentarza z wniosku:
Gmina i Miasto Nowogrodziec
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
po zmarłym w dniu 07-04-2015r. :
Michał Nowak
59-730 Nowogrodziec, Parzyce 45

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2020 o godz. 10:00 w: Parzyce 45, 59-730 Nowogrodziec, gm. Nowogrodziec zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu położonej:59-730 Nowogrodziec, Parzyce 45, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00001321/3.
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 216. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. W skład powierzchni użytkowej wchodzi 5 pokoi, kuchnia i komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 125,80 m2. Do części mieszkalnej przylega część gospodarcza 14m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

                              

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00037736/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się

pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 nalężącego do Tomasza Benesiewicza ( I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ) o łącznej powierzchni użytkowej 39 m2 położonego:
59-700 Bolesławiec, Kilińskiego 2 B/4,
dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00037736/6 .

Suma oszacowania wynosi 157 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00041031/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się
pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej posadowionej na działce nr 314/6 o powierzchni 0,4116 ha zabudowanej budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 750 m2 ( łącznie 4 zabudowania ) położonej w miejscowości Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00041031/5. Brak instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o. Wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MNU/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Eweliny i Marcina Piotrowskich.
Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00021368/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-12-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się :

druga licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świętoszowie przy ul. Husarskiej 4G, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00021368/0 wraz z udziałem w wysokości 89/10000 w prawie własności gruntu. Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze składa się z pokoju połączonego z przedpokojem, 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 63,65 m2. Lokal mieszkalny stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Tomasza i Adriany Biegluk.

Suma oszacowania wynosi 82 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar