Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Mariusz Kurlej
59-706 Gromadka, Osła, 32

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2020 o godz. 10:00 : w Bolesławcu przy ul. Kaszubskiej 2 /3 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW JG1B/00026167/6 wraz z udziałem w wysokości 654/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 345 o powierzchni 0,0171 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte KW JG1B/00011473/6. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na II kondygnacji budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej wzniesionego na przełomie XVIII/XIX wieku w technologi tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia i wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. W skład powierzchni użuytkowej lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 33,90 m 2 położonego:
59-700 Bolesławiec, Kaszubska 2/3, Bolesławiec,dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00026167/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

 

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW JG1B/00021368/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2020r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świętoszowie przy ul. Husarskiej 4G, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00021368/0 wraz z udziałem w wysokości 89/10000 w prawie własności gruntu. Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze składa się z pokoju połączonego z przedpokojem, 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 63,65 m2. Lokal mieszkalny stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Tomasza i Adriany Biegluk.

Suma oszacowania wynosi 82.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.250,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar