Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2016r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości: 59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 11 B odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

1. WÓZEK WIDŁOWY prowadzony dyszlem TITAN, typ TL 420WD, nr identyfikacyjny: 901228370, masa własna: 850 kg, wysokość podnoszenia:3000 mm, udzie: 1000 kg, długość wideł: 1150 mm, typ silnika: elektryczny, moc silnika: 1,2 kW, prędkość przejazdu: ok. 4 km/h, rok budowy: brak danych, sposób obsługi: pieszy, kolor pomarańczowy.

Uwaga: silnik elektryczny wózka jest niesprawny.

Suma oszacowania: 2.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.875,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 250,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Licytacja 1 
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/8 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00007679/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2016r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19 , odbędzie się

pierwsza licytacja

ułamkowego udziału 1/8 części Ryszarda Burdzy w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 134/1 o powierzchni 0,0331 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonego w Bolesławcu przy ul. Jaśminowej 2a, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00007679/9.

Suma oszacowania wynosi 36.833,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.624,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.683,30zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030114/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2016r.( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym ze strychem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 141,90m2 ( pięć pokoi, dwie łazienki, kuchnia, komunikacja ) i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchniach 88,10 m2 oraz 54,40 m2 położonej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki 98, gm. Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00030114/1. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Marioli i Roberta Kulesza.

Suma oszacowania wynosi 213.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.300,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00044291/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2016r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości lokalowej nr 1 ( trzy pokoje, przedsionek, kuchnia, dwa korytarze, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 91,90 m2 ) stanowiącej odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica, komórka, dwa poddasza, garaż o łącznej powierzchni 105,70 m2 ) oraz udziałem w wysokości 47/100 części w nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Warta Bolesławiecka 9/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044291/6 . Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 3 października 2014r. współwłasność w działce gruntu nr 257/2 położonej w Warcie Bolesławieckiej nr 9, obręb ewidencyjny 0008 Warta Bolesławiecka, AM -1, przysługuje w udziale 47/100 części małżeństwu Marcie i Wojciechowi Kutela, właścicielom lokalu nr 1, o powierzchni 91,90 m2, KW JG1B/00044291/6. Działka nr 257/2 obciążona jest służebnością drogi koniecznej – przejazdu i przechodu dla działek nr 257/3 i 257/1 do drogi głównej. Nieruchomość stanowi własność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Wojciecha i Marty Kutela.

Suma oszacowania wynosi 148.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98.666,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00037698/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2016r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 42 znajdującego się na IV piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 87 m2 wraz z udziałem w wysokości 270/10000 w nieruchomości wspólnej w tym w prawie własności gruntu położonej gmina Warta Bolesławiecka, Szczytnica 101A/42, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00037698/7. Przedmiotowa nieruchomość stanowi w udziale 1/2 własność Anny Pulda ( Wojakiewicz ) oraz w udziale 1/2 własność Stanisława Pulda.

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej wynosi 67.900,00zł.

Suma oszacowania wynosi 135.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90.533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.580,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar