Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00045227/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 7, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 6, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00045227/4 wraz z udziałem w wysokości 2602/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 166 o powierzchni 0,0129 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00010795/2. Lokal mieszkalny zlokalizowany na IV kondygnacji ( poddasze ) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i magazynu o łącznej powierzchni 84,65 m2 wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofon, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej podstawowej i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokal mieszkalny stanowi własność Marcina Strzeleckiego.

Suma oszacowania wynosi 169.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.900,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

Licytacja 2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00047452/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2017r. ( czwartek ) o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 26, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,90 m2 ( I piętro, pokój, łazienka z wc, kuchnia ) położonego w Nowogrodźcu przy ul. Kościelnej 27/2, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00047452/4. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Bronisława Kata. UWAGA: Lokal jest w złym stanie technicznym – do kapitalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 50.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.040,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar