Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 24a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

druga licytacja ruchomości

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

1 Nazwa ruchomości
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI rok prod. 2001
.DBL 67 YA [1szt.]
Suma oszacowania : 10.000,00zł
Cena wywołania ( 50 % sumy oszacowania ) 5,000,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ) 1.000,00zł

2 Nazwa ruchomości
Przyczepa ciężarowa Humbaur, nr rej. DBL V315, rok prod. 1998, model pojazdu: 356, nr VIN : WDH356124W0121389, dopuszczalna masa całkowita 3500kg, masa własna : 970 kg, przyczepa kompletna wyłączona z eksplatacji [1szt.]
Suma oszacowania : 13.100,00zł
Cena wywołania ( 50 % sumy oszacowania ) 6.550,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ) 1.310,00zł

3 Nazwa ruchomości
Samochód ciężarowy Mercedes-Benz 614 D Vario E2 6.0t, nr rej. DBL E084, rok prod. 1997, nr VIN: WDB6683231N062888, dopuszczalna masa całkowita: 6500kg, samochód kompletny wyłączony z eksplatacji [1szt.]
Suma oszacowania : 15.200,00zł
Cena wywołania ( 50 % sumy oszacowania ) 7.600,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ) 1.520,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godziny 09:30.
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.
Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00034520/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2018r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanej działki nr 225/12 o powierzchni 4.535 m2 oraz działki nr 225/11 o powierzchni 3.948 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym wzniesionym w 2004 roku o łącznej powierzchni części mieszkalnej 152,50 m2 wraz z garażem jednostanowiskowym położonej w miejscowości Kraśnik Dolny 97 A, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00034520/8. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Kazimiery i Piotra Dajczuk.

Suma oszacowania wynosi 625.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00018450/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2018r. ( czwartek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami byłej jednostki wojskowej tj. działki nr 508 o powierzchni 87,68 ha zabudowanej budynkami magazynowymi, składowymi, warsztatowymi, pomocniczymi i budynkami byłej wartowni wraz z zadrzewieniami przeznaczonej w m.p.z.p. pod tereny działalności gospodarczej związanej z gospodarką leśną i oznaczonej na rysunkach planu symbolem Pul położonej w Trzebieniu, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00018450/8.

Suma oszacowania wynosi 1.864.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.398.375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186.450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2018r. ( środa ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ( IV piętro, pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój ) o łącznej powierzchni użytkowej 30,10 m2 położonego w Bolesławcu przy ul. Starzyńskiego 6a/34. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie została urządzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny stanowi własność Marioli Masłoń.

Suma oszacowania wynosi 87.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

7