Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2015r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki 23 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

1. Koparko – ładowarka kołowa Caterpillar 428 AT, nr identyfikacyjny: 6TC08123, rok budowy 1991, moc silnika: 57kW przy 2200 obr/min, typ silnika: Perkins z zapłonem somoczynnym, napęd: 4×4, masa własna: 7 500 kg, przebieg odczytany: 15 478 Mtg, zabudowa zamknięta – kabina kierowcy, barwa: pomarańczowa, łyżka otwierana o pojemności 1 m3, czerpak o pojemności 0,118 m3, w ciągłej eksploatacji. Suma oszacowania: 28.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 21.000,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 2.800,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00017024/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015r.( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu rolnego nr 1068/5 o pow. 0,46 ha składającej się z dwóch użytków: pastwiska trwałe o pow. 0,37 ha i grunty orne 0,09 ha położonej w miejscowości Wykroty, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00017024/6 . Właścicielem udziału 1/2 nieruchomości jest Adriana Dul.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 nieruchomości wynosi 4.850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.637,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 485,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
Licytacja 2
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00002017/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-06-2015r.( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia o łącznej powierzchni użytkowej części mieszkalnej 165,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni 48 m2 położonej w miejscowości Kierżno, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00002017/6 . Nieruchomość położona na działce gruntu nr 87/4 o powierzchni 0,20 ha ( tereny mieszkaniowe ) oraz działce gruntu nr 89/6 o powierzchni 0,0731 ha ( grunty orne ) obciążonej służebnością drogową z dostępem do drogi publicznej wpisanej na dz. 89/7. Na nieruchomości została ustanowiona dożywotnia i nieodpłatna służebność osobista na rzecz osób trzecich polegająca na prawie korzystania z całego parteru przedmiotowego budynku mieszkalnego. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Nieradki.

Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia służebnością osobistą wynosi 160.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120,375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.050,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003415/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1093 ha w granicach działek nr 373/5 i 373/7 zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości Kruszyn, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003415/3. Na działce nr 373/5 o powierzchni 0,0793 ha zlokalizowany jest budynek garażowo-warsztatowy o powierzchni użytkowej 170 m2, na działce 373/7 o powierzchni 1,03 ha – dwa budynki gospodarcze o powierzchniach użytkowych 361 m2 i 290 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec działka nr 373/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MZ – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej, a działka nr 373/7 częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu MZ -tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej i częściowo na terenie oznaczonym symbolem planu Rp -tereny rolne wyłączone spod zabudowy. Nieruchomość stanowi własność Adama Wojciechowskiego.

Suma oszacowania wynosi 126.422,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94.816,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.642,20zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
  Licytacja 4
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031632/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 2/2, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00031632/5. Do lokalu przynależy udział wynoszący 14/100 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,39 m2. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników Marcina i Agaty Starosteckich.

Suma oszacowania wynosi 51.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 466,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 Licytacja 5
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00044291/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej nr 1 ( trzy pokoje, przedsionek, kuchnia, dwa korytarze, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 91,90 m2 ) stanowiącej odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica, komórka, dwa poddasza, garaż o łącznej powierzchni 105,70 m2 ) oraz udziałem w wysokości 47/100 części w nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Warta Bolesławiecka 9/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044291/6 . Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 3 października 2014r. współwłasność w działce gruntu nr 257/2 położonej w Warcie Bolesławieckiej nr 9, obręb ewidencyjny 0008 Warta Bolesławiecka, AM -1, przysługuje w udziale 47/100 części małżeństwu Marcie i Wojciechowi Kutela, właścicielom lokalu nr 1, o powierzchni 91,90 m2, KW JG1B/00044291/6. Działka nr 257/2 obciążona jest służebnością drogi koniecznej – przejazdu i przechodu dla działek nr 257/3 i 257/1 do drogi głównej. Nieruchomość stanowi własność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Wojciecha i Marty Kutela.

Suma oszacowania wynosi 148.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 
 Licytacja 6
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00023719/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Świętoszowie przy ul. Husarskiej 8A, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00023719/0 wraz z udziałem w wysokości 9/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,6311 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00019405/5. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 30,74 m2 położony jest na IV piętrze, w rzeczywistości lokal składa się z dwóch niezagospodarowanych pomieszczeń, brak jest łazienki i wc, wymaga kapitalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 16.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 
 Licytacja 7
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW JG1B/00022982/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 53,10 m2 ( przedpokój, kuchnia, łazienka, 2 pokoje ) położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica 21, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00022982/7. Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu dla wycenianego lokalu wynosi 20/100. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Anety Krzemińskiej i Wojciecha Krzemińskiego.

Suma oszacowania wynosi 104.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.430,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar