Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Daniel Merena
59-706 Gromadka, Patoka 23,

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2019r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Patoka nr 23, gm. Gromadka zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,9683 ha zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkiem gospodarczym wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu położonej:
gm. Gromadka, Patoka nr 23,
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00029541/3 .

Uwaga: W dziale III księgi wieczystej ujawniono prawo osobiste tj. dożywotnią i nieodpłatną służebność osobistą mieszkania polegającą na prawie korzystania z dwóch pokoi i kuchni położonych na parterze budynku mieszkalnego.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Sebastian Błaszczykiewicz
59-700 Bolesławiec, Gałczyńskiego 58/10

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 58 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną nieruchomość ( trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie przynależne piwnica ) o łącznej powierzchni 63,10m2 położonego:
59-700 Bolesławiec, Gałczyńskiego 58/10,
dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00024917/5 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00001303/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019r. ( poniedziałek ) o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej tj. działki ewidencyjnej nr 56 o powierzchni 0,49 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 101,30 m2 położonej w miejscowości Stara Oleszna 40, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00001303/1. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Michała i Janiny Ćwik.

Suma oszacowania wynosi 80.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

 

 

 

 

7