OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- nr KW JG1B/00051359/3, Tomaszów Bolesławiecki

Licytacja odbędzie się: 2021-12-03 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- nr KW JG1B/00051359/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
ZON 24 Sp. Z.o.o. z siedzibą w Kielcach
25-655 Kielce, Kielce, ul. Łódzka 177

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki, województwo dolnośląskie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr działki ewidencyjnej 395/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00051359/3. Powierzchnia ww. działki wynosi 1,27 ha.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/89/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Tomaszów bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las 9 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2012r. poz. 336) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN/39- przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. Przez część działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia G-300 wraz z granicą terenu w obrębie którego obowiązują ograniczenia w jego użytkowaniu.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar