OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI – nr KW JG1B/00018590/1

Licytacja odbędzie się: 2021-10-28 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Grzegorz Mróz
59-700 Nowogrodziec, Milików, ul. Dębowa 13
którego reprezentuje:
Radca Prawny Tomasz Brusiło, 59-220 Legnica Legnica, ul. Działkowa 15/3
Iwona Mróz
59-730 Nowogrodziec, Milików, ul. Dębowa 13

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Milików, gm. Nowogrodziec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 418/11,419/1 położonej: 59-730 Nowogrodziec, Milików, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00018590/1. Nieruchomość ta stanowi własność dłużników Grzegorza Mróz oraz Iwony Mróz.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/232/96 z dnia 18 września 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików ( Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996r. Nr 52,poz.11), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 04MN,U- teren istniejącego i projektowanego budownictwa jednorodzinnego oraz usług. Jest to także strefa ochronna głównych zbiorników wód podziemnych.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar