OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-nr KW JG1B/00015020/4,Zagajnik

Licytacja odbędzie się: 2021-07-06 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Krzysztof Pyszka
59-730 Nowogrodziec, Zagajnik, ul. Wojska Polskiego 12
Barbara Pyszka
59-730 Nowogrodziec, Zagajnik, ul. Wojska Polskiego 12

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Zagajnik, gm. Nowogrodziec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej należącej do dłużników Krzysztof Pyszka, Barbara Pyszka oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 94/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00015020/4. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18 września 1996 r. Nr XXI/237/96 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagajnik, gmina Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996 r., Nr 52, poz. 116), działka nr 94/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Z 02 Mwr- tereny rozproszonego zainwestowania wiejskiego.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar