OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-nr KW JG1B/00003623/4

Licytacja odbędzie się: 2021-10-12 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Michał Mierzwa
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Bolesława Chrobrego 20/1

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Brzeźnik, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowego udziału 2/8 części dłużnika Michał Mierzwa w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 445/7 położonej: 59-700 Bolesławiec, Brzeźnik, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003623/4. Działka nr 445/7 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do posesji zlokalizowanych po dwóch jej stronach. Nawierzchnia drogi jest utwardzona szutrem. W pasie drogi przebiegają sieci uzbrojenia technicznego- energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/304/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26-09-2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018r., poz. 4717), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 8 KDW – tereny drogi wewnętrznej. Jest to także strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefa obserwacji archeologicznej.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar