OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Licytacja odbędzie się: 2024-08-20 00:00:00

Cena wywołania:

230250.00 zł

Szczegóły licytacji:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
Grzegorz Krukar
Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec
tel. 756448153 / fax. 757890892
Sygnatura: Km 920/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 986 4§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 20.08.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy brak, 59-720 Iwiny, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych
(adres: ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00041031/5.

Opis nieruchomości:
Licytacji podlega nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym, wzniesionym w latach 50-tych XX wieku w
technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły. Układ funkcjonalny budynku obejmuje bryłę główną o powierzchni 300 m 2,
starszą część zabudowań ( wcześniej stajnię) o powierzchni 350 m 2, dobudówkę garażową o powierzchni 45 m 2 oraz
wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni 28 m 2, razem powierzchnia użytkowa zabudowań wynosi 723 m 2. Brak
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o. Zabudowania o bardzo wysokim stopniu zużycia technicznego i
funkcjonalnego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/45/11 z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach Iwiny i Lubków ( Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12
lipca 2011r. nr 145 poz. 2459), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MNU/6- teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.08.2024 o godzinie: 09.00 .
Suma oszacowania wynosi 307 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 250,00 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 30 700,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948 najpóźniej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią
licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.
15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią
zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar