OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00050247/8

Licytacja odbędzie się: 2021-05-07 13:00:00

Cena wywołania:

23099.25 zł

Szczegóły licytacji:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się:

pierwsza licytacja

Ułamkowego udziału 1/25 w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym, położonego w Bolesławcu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 1A (LU), stanowiącego odrębną nieruchomość z udziałem w nieruchomości wspólnej o nr KW JG1B/00050247/8 wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 1/156 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 316/9, stanowiącej dostęp tj. dojście i dojazd do licytowanej nieruchomości dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00050224/1 (licytacji podlega udział 1/25 w garażu wielostanowiskowym jako prawo do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego oznaczonego numerem 6).
Suma oszacowania 1/25 ułamkowego udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z udziałem 1/156 w prawie użytkowania wieczystego wynosi 30 799,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 099,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 079,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar