OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00040494/1- lokal mieszkalny, Bolesławiec, ul. Stanisława Małachowskiego 3/7

Licytacja odbędzie się: 2021-07-15 13:00:00

Cena wywołania:

129750.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00040494/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-07-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się:

pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej należącej do dłużnika Szymon Ostański tj. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bolesławcu przy ul. Małachowskiego nr 3 dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00040494/1 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 168/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 210/12 o powierzchni 0,3860 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1B/00038179/0.
Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na II kondygnacji ( I piętro) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii żelbetowej i murowanej. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 47,46m2. Większy pokój posiada balkon. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,44 m2. Razem powierzchnia użytkowa nieruchomości lokalowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 50,90m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej.
Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukara