OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00037698/7- lokalu mieszkalnego w Szczytnicy 101A /42

Licytacja odbędzie się: 2021-05-21 13:00:00

Cena wywołania:

81000.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00037698/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Szczytnica nr 101 A, gm. Warta Bolesławiecka należącej po 1/2 części udziału do dłużników Stanisław Pulda oraz Anna Pulda (Wojakiewicz) tj. lokalu mieszkalnego nr 42, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00037698/7 wraz z udziałem w wysokości 270/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 5/29 o powierzchni 0,2226 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą nr KW JG1B/00034102/2.
Lokal mieszkalny nr 42 położony na IV piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, trzeci pokój połączony z kuchnią, łazienkę, oddzielne wc, przedpokój, korytarz, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 87,00 m2.

Suma oszacowania całości lokalu wynosi 108 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar