OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00037098/1-Bolesławiec, ul. Polna 21/5

Licytacja odbędzie się: 2022-06-14 09:00:00

Cena wywołania:

161250.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00037098/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1, s.19 odbędzie się:

 

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego numer 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW JG1B/00037098/1, położonego w Bolesławcu ulica Polna 21, gmina Miejska Bolesławiec wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 290/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 349 o powierzchni 0,1275 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1B/00013958/4. Lokal ten stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużnika Roberta Kratkowskiego oraz jego żony Agnieszki Kratkowskiej.

Lokal mieszkalny numer 5 położony jest na I piętrze czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej i murowanej. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka i 2 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 47,80 m 2. Największy pokój posiada balkon. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,70 m 2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,50 m2.

Suma oszacowania wynosi 215 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar