OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – nr KW JG1B/00033707/6, Gromadka, ul. Fabryczna

Licytacja odbędzie się: 2022-09-13 10:00:00

Cena wywołania:

128250 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00033707/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1, sala numer 19 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej należącej do Joanny Idkowiak ( poprz. Jakubek-Jarosz) tj. lokalu mieszkalnego nr 3-4 stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Gromadce przy ul. Fabrycznej 12, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW JG1B/00033707/6 wraz z udziałem w wysokości 4495/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 731/6 o pow. 0,0821 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte KW JG1B/00033704/5.
Lokal mieszkalny nr 3-4 położony jest na II kondygnacji bloku mieszkalnego, wzniesionego w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje cztery pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 105,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym dożywocia na rzecz Krystyny Jakubek oraz Krzysztofa Jakubek.
Suma oszacowania wynosi 171 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


UWAGA: Licytowana nieruchomość obciążona jest prawem dożywotnika, którego wartosć została oszacowana w operacie szacunkowym na kwotę 79 000,00 zł. Wartość prawa dożywotnika nie została odliczona od kwoty wywołania. Komornik poucza natomiast licytantów, że zgodnie z art. 1000 par. 3 KPC ,,Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.”

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar