OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00033507/4- lokal mieszkalny Szczytnica 130/1/4

Licytacja odbędzie się: 2021-07-14 10:00:00

Cena wywołania:

49500.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00033507/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 21, odbędzie się:

pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 4 należącego do dłużnika: Grzegorz Zagórski położonego: 59-720 Warta Bolesławiecka, Szczytnica 130/1/4, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00033507/4 wraz z udziałem w wysokości 2254/100000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/22 o powierzchni 0,2375 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00033312/0.
Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,70 m2. Układ funkcjonalny lokalu mieszkalnego obejmuje 2 pokoje (w tym jeden z balkonem), kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar