OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00033435/8 – Szczytnica

Licytacja odbędzie się: 2023-01-19 09:00:00

Cena wywołania:

60750.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00033435/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1, sala numer 12 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Szczytnica 145/1/7, 59-720 Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze JG1B/00033435/8 wraz z udziałem w wysokości 1353/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/52 o powierzchni 0,5156 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o numerze JG1B/00033329/2. Nieruchomość ta stanowi właśność dłużnika Barbary Makuch – Eiben.

Lokal mieszkalny numer 7 położony jest na III kondygnacji ( II piętro) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetowej. Powierzchnia lokalu wynosi 45,70 m 2. Układ funkcjonalny obejmuje 2 pokoje ( w tym jeden z balkonem), kuchnię , łazienkę z wc i przedpokój.

Suma oszacowania wynosi 81 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać od godz.09:00 do godz.15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar