OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00027359/6, Stare Jaroszewice nr 33

Licytacja odbędzie się: 2021-12-14 14:15:00

Cena wywołania:

53250.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00027359/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2021r. o godz.14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się :

pierwsza licytacja

Nieruchomości lokalowej należącej do Małgorzaty Rapacki (pop. Salamon) tj.lokalu niemieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KW JG1B/00027359/6 wraz z udziałem w wysokości 868/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 109 o powierzchni 0,0880 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00007053/5.
Lokal niemieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku mieszkalno – usługowego nr 33, wzniesionego w XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, kryty naczółkowym dachem, parter budynku murowany z kamienia, piętro w konstrukcji ryglowej pod tynkiem. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków gminy Bolesławiec. Układ funkcjonalny lokalu użytkowego obejmuje: wiatrołap, salę sprzedaży, wc ( aktualnie składzik), pomieszczenie socjalne ( aktualnie kotłownia), razem powierzchnia użytkowa wynosi 43,50 m2. Na dzień wyceny brak sanitariatów. lokal niemieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną.

Suma oszacowania wynosi 71 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar