OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – nr KW JG1B/00026167/6, Bolesławiec, ul. Kaszubska

Licytacja odbędzie się: 2022-02-14 10:00:00

Cena wywołania:

114000.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00026167/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się:

pierwsza licytacja

Nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Kaszubskiej 2 /3 tj. lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość dłużnika Mariusza Kurlej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW JG1B/00026167/6 wraz z udziałem w wysokości 654/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 345 o powierzchni 0,0171 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte nr KW JG1B/00011473/6. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na II kondygnacji budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej wzniesionego na przełomie XVIII/XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia i wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. W skład powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 33,90 m 2.

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar