OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00018450/8

Licytacja odbędzie się: 2024-06-06 14:00:00

Cena wywołania:

1865625.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00018450/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2024r. o godz. l4:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużnika Skarb Państwa – Starosta Jeleniogórski ( Starosta Karkonoski) położonej pod adresem: Trzebień, działka nr 508, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00018450/8. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest na działce geodezyjnej o nr ewidencyjnym 508 o powierzchni 87,68 ha.

Uwaga:

1. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej z dnia 30.12.1998 r. obowiązującą do 31.12.2029 r. Umowa ta została ujęta podczas opisu i oszacowania nieruchomości JG1B/00018450/8. Jednocześnie organ egzekucyjny poucza o treści art. 1002 kpc ( w przypadku nabycia nieruchomości w drodze przysądzenia własności).
2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o nr działki ewidencyjnej 508 była poprzednio wykorzystywana jako baza wojskowa, w części jest zabudowana budynkami i obiektami byłej jednostki wojskowej Armii Radzieckiej, która stacjonowała na tym terenie od zakończenia II wojny światowej do roku 1993. Po przekazaniu tych terenów przez Armię Radziecką ochronę nad obiektem przejęła polska jednostka wojskowa. W czasie przejmowania obiektu nastąpiło rozpoznanie terenu przez specjalne zespoły wojskowe, które w lalach 1996-1997 na wskazanym terenie prowadziły prace rozminowywania. W późniejszym okresie na tym terenie nie przeprowadzano już kolejnych systematycznych prac związanych z rozminowywaniem terenu. Jednak ze względu na specyfikę terenu nie można wykluczyć w przyszłości kolejnych znalezisk niewybuchów czy niewypałów. W aktach sprawy znajduje się stosowne pismo właściciela nieruchomości tj. Skarbu Państwa-Starosty Karkonoskiego z dnia 03.01.2024r. z którego wynika, że teren zajętej nieruchomości nie został nigdy w całości rozminowany, zatem teren ten nie jest bezpieczny i wysoce prawdopodobnym jest, że znajdują się tam niewybuchy i inne tego typu obiekty i przedmioty. W aktach sprawy znajdują się także inne dokumenty dotyczące rozminowywania obiektu ( opinia z dnia 17.04.2009 r .) oraz kolejnych znalezionych niewybuchów. Potencjalny licytant winien zapoznać się przed licytacją ze zgromadzonymi w aktach sprawy dokumentami.

Komornik poucza również licytantów o obrzmieniu treści art. 971 kpc: ,,Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych”.

Suma oszacowania wynosi 2 487 500,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 865 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 248 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie przegladać od godz.09:00 do godz.15:00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego oraz inne dokumenty.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar