OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI -nr KW JG1B/00015020/4, Zagajnik

Licytacja odbędzie się: 2021-12-14 13:00:00

Cena wywołania:

68250.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00015020/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19,odbędzie się:

pierwsza licytacja

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zagajnik należącej do dłużników Krzysztof Pyszka, Barbara Pyszka oznaczonej numerem działki ewidencyjnej nr 94/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00015020/4. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18 września 1996 r. Nr XXI/237/96 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagajnik, gmina Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996 r., Nr 52, poz. 116), działka nr 94/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu Z 02 Mwr- tereny rozproszonego zainwestowania wiejskiego.

Suma oszacowania wynosi 91 000 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 250,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar