OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00053145/4- Bolesławiec, ul. Stokrotek 8 A

Licytacja odbędzie się: 2021-07-20 09:00:00

Cena wywołania:

168666.67 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00053145/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1w sali nr 19,odbędzie się:

 

druga licytacja

nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Bolesławiec, ul. Stokrotek 8 A , gm. Bolesławiec tj. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00053145/4 wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 57/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 209 o powierzchni 0,0455 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , objęte księgą wieczystą nr KW JG1B/00012109/1.
Lokal mieszkalny nr 8 A położony jest na parterze budynku mieszkalnego wzniesionego w technologii tradycyjnej murowanej, składa się z trzech pokoi, hollu, łazienki z wc i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych w piwnicy o łącznej powierzchni 173,40 m2. Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika Jana Sylwestra Gortych.

Suma oszacowania wynosi 253 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar