OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00041391/6- Nowa Wieś

Licytacja odbędzie się: 2021-05-18 10:40:00

Cena wywołania:

10666.67 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00041391/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2021r. o godz.10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się:

druga licytacja

udziału ułamkowego 1/2 części Ryszarda Burdzy w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00041391/6. Księga ta obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 115/3 o powierzchni 0,0349 ha oraz 115/4 o powierzchni 0,1125 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1474 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/233/96 z dnia 18 września 1996 roku działki nr 115/3 i 115/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa.
Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar, Kancelaria Komornicza nr I w Bolesławcu zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 13.01.2020r. zezwolił syndykowi masy upadłości na sprzedaż z wolnej ręki pozostałego udziału w nieruchomości tj. 1/2 ( KW JG1B/00041391/6) na warunkach określonych wnioskiem syndyka z dnia 11.12.2019r. Szczegółowe informacje dotyczące trybu nabycia od syndyka udziału 1/2 w opisanej nieruchomości dostępne w kancelarii komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar