OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00007706/8, JG1B/00040756/6

Licytacja odbędzie się: 2024-07-10 12:00:00

Cena wywołania:

2223020.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00007706/8, JG1B/00040756/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu , ul. Sądowa 1, sala numer 19 odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowo-restauracyjnym położonej w Bolesławcu przy ul. Mostowej nr 14 stanowiącej własność Adriana Krzystanek. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW JG1B/00007706/8 oraz JG1B/00040756/6.
Na działkach ewidencyjnych o nr 191/1 i 191/4 zlokalizowany jest budynek hotelowo-restauracyjny, wzniesiony w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia, odrestaurowany i odnowiony w 2013 r. Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze budynku znajduje się restauracja z zapleczem kuchennym, a na wyższych kondygnacjach 9 pokoi gościnnych (1-4 osobowych) z łazienkami oraz czteropokojowe mieszkanie właściciela. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 805,60 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni gazowej. Działki nr 191/5 i 191/7 stanowią teren parkingowy przed budynkiem, utwardzony kostką brukową i ogrodzony.
Suma oszacowania wynosi 3 334 530,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 223 020,00 zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 333 453,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar