OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – nr KW JG1B/00003918/9, Parowa 144

Licytacja odbędzie się: 2021-12-13 10:00:00

Cena wywołania:

143333.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00003918/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się:

druga licytacja

Nieruchomości położonej w miejscowości Parowa 144, 59-724 Osiecznica, gm. Osiecznica, powiat bolesławiecki. Wyżej wymieniona nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem działki ewidencyjnej 23/1 stanowi własność dłużnika: Krzysztof Zawadzki. Działka ta jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00003918/9.
Na działce nr 23/1 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter + poddasze), częściowo podpiwniczony, ze stryszkiem nieużytkowym. Budynek został wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. W skład powierzchni użytkowej wchodzi 5 pokoi, kuchnia, łazienka, komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 110,60 m2. Układ funkcjonalny obejmuje także kotłownię (7,70m2) oraz część gospodarczą ( 53,60 m2). Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. W głębi działki znajduje się budynek gospodarczy murowany o powierzchni zabudowy 122,60 m 2.
Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar