OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00029008/5

Licytacja odbędzie się: 2024-09-05 10:30:00

Cena wywołania:

272666.67 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00029008/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2024r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1, sala numer 8 odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 45 o powierzchni całkowitej 1,6400 ha stanowiącej własność dłużników w udziałach: Natalia Kowalewska 2/3 udziału oraz Alina Kowalewska-Suszka 1/3 udziału. Na nieruchomości posadowione są następujące budowle:
– budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. całkowitej 255,75 m2
– budynek gospodarczy nr 1 o pow. 112,19 m 2
– budynek gospodarczy nr 2 o pow. 38,70 m 2
Nieruchomość znajduje się pod adresem: 59-720 Warta Bolesławiecka, Lubków 77, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00029008/5.

Suma oszacowania wynosi 409 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar