OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00038452/8

Licytacja odbędzie się: 2024-09-05 11:00:00

Cena wywołania:

55000.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00038452/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2024r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1, sala numer 8 odbędzie się:

druga licytacja

1/2 udziału dłużnika Adama Bram w nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr działki ewidencyjnej 19/2 położonej pod adresem: 59-724 Osiecznica, Tomisław nr 99, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00038452/8. Na nieruchomości gruntowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej z czterema budynkami gospodarczymi dla rolnictwa, dwukondygnacyjny (parter+ poddasze użytkowe), układ częściowo podpiwniczony, wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 4 pomieszczenia, łazienkę i komunikację o łącznej powierzchni użytkowej 94 m2. Budynek wyposażony jest częściowo w instalacje: elektryczną, podejścia wodne i kanalizacyjne. Na nieruchomości zlokalizowane są także cztery budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne, murowane z cegły i drewniane, o powierzchniach 88 m2, 99 m2, 10 m2 i 92 m2, łącznie 289 m2. Nieruchomość podlegająca licytacji położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN0.27: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa.
Suma oszacowania 1/2 udziału dłużnika Adama Bram wynosi 82 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 250,00zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00, a także można przeglądać protokół opisu i oszacowania w kancelarii komornika.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 8 250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar, Kancelaria Komornicza nr I w Bolesławcu zawiadamia, że w aktach sprawy znajduje się zezwolenie syndyka masy upadłości na sprzedaż pozostałego udziału 1/2 w nieruchomości, KW JG1B/00038452/8 na warunkach określonych pismem syndyka z dnia 30.01.2024r. Szczegółowe informacje dotyczące trybu nabycia od syndyka pozostałego udziału 1/2 w opisanej nieruchomości dostępne są w kancelarii komornika sądowego (zezwolenie określa zgodę, osobę nabywcy, cenę sprzedaży i inne dane dotyczące nabycia pozostałego udziału w nieruchomości).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar