OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00037216/5

Licytacja odbędzie się: 2024-07-18 11:00:00

Cena wywołania:

26850 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00037216/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu, ul. Sądowa 1w sali nr 8 odbędzie się:

 

pierwsza licytacja

1/2 udziału dłużnika Danuty Madejskiej w nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem mieszkalnym położonym pod adresem: 59-720 Raciborowice Dolne 6/1, gm. Warta Bolesławiecka dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00037216/5.

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 52,20 m 2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Lokal mieszkalny znajduje się w suterenie pięciolokalowego budynku mieszkalnego. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 20,60 m 2 oraz udział wynoszący 2158/100000 części w działce i częściach wspólnych nieruchomości.

Suma oszacowania 1/2 udziału dłużnika w nieruchomości wynosi 35 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar