OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00040755/9

Licytacja odbędzie się: 2024-07-10 12:30:00

Cena wywołania:

1158660.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00040755/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2024r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu , ul. Sądowa 1, sala nr 19 odbędzie się :

druga licytacja

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki ewidencyjnej o nr 191/3, zabudowanej budynkiem magazynowo – biurowym wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą o nr KW JG1B/00040755/9. Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika Adriana Krzystanek.
Budynek magazynowo – biurowy został wzniesiony w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Obiekt w części jedno – i w części dwukondygnacyjny (parter + poddasze), bez podpiwniczenia. W skład powierzchni użytkowej wchodzą pomieszczenia magazynowe, biuro, zaplecze kuchenne i socjalne, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszacej 772,80m 2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały (aktualnie nieużytkowany).
Suma oszacowania wynosi 1 737 990,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 158 660,00 zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 173 799,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar