OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1B/00038216/2- celem zniesienia współwłasności- art. 1068 § 2 KPC- Raciborowice

Licytacja odbędzie się: 2022-09-13 10:30:00

Cena wywołania:

33000.00 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00038216/2- celem zniesienia współwłasności- art. 1068 § 2 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1 odbędzie się:
pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny należący do Krzysztofa Brot oraz Ireny Brot położonej: 59-720 Raciborowice, Raciborowice Górne 183/7, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00038216/2 wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 1704/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 848/41 o powierzchni 3709 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytko właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00036106/4.
Wyceniany lokal mieszklany położony jest w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, wzniesionym w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany jest na I kondygnacji budynku ( parter). Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 45,20 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależą: dwa pomieszczenia gospodarcze ( garaż i ruina pomieszczenia) o powierzchni 36,00 m2 i 37,90 m2, pomieszczenie strychowe o powierzchni 25,80 m2 oraz ustęp o powierzchni 1,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca własnego na opał stały.
Suma oszacowania wynosi 44 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


UWAGA: Licytacja nieruchomości została wyznaczona w celu zniesienia współwłasności w trybie art. 1068 § 2 KPC na zarządzenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 481/18.

 

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar