OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr – KW JG1B/00018590/1, 59-730 Nowogrodziec, Milików

Licytacja odbędzie się: 2022-09-13 11:00:00

Cena wywołania:

35512.50 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00018590/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa , sala nr 19 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 418/11,419/1 położonej: 59-730 Nowogrodziec, Milików, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00018590/1. Nieruchomość ta stanowi własność dłużników Grzegorza Mróz oraz Iwony Mróz.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/232/96 z dnia 18 września 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików ( Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996r. Nr 52,poz.11), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 04MN,U- teren istniejącego i projektowanego budownictwa jednorodzinnego oraz usług. Jest to także strefa ochronna głównych zbiorników wód podziemnych.
Suma oszacowania wynosi 47 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 512,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 735,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81102021370000910200620948 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar